Nyckeln till en lyckad rekrytering Läs om vår rekryteringsprocess

Det finns inga genvägar till en lyckad rekrytering 

Vår rekryteringsfilosofi tar avstamp i samlad erfarenhet från roller som rekryteringskonsult, företagsledare och även kandidat. Rekryteringsmeriterna sträcker sig från volymrekrytering av kollektivanställda till chefer och specialister på börsnoterade bolag. Med erfarenheten och dessa skiftande förutsättningar kommer också insikten att rekrytering är ett hantverk som kräver en genomarbetad och anpassad process samt en god förståelse för kontexten.

Vi är övertygade om att en lyckad rekrytering handlar om så mycket mer än statiska processer, formulär och CV-granskning. I en hållbar rekryteringsprocess finns kunskap och verktyg för att mäta personlighet, värderingar, engagemang, kapacitet och potential. Självklart tar vi hjälp av digitala verktyg och innovation, men vi vill påstå att det inte finns något som mäter sig med det personliga mötet. Därför är vi noga med att förbereda både kund och kandidat för att intervjusituationen ska bli så givande som möjligt.

Läs mer om de olika stegen i vår rekryteringsprocess.

 

Vår rekryteringsprocess 

 

Behovsanalys

Varje framgångsrik rekrytering börjar med en grundlig kartläggning av sammanhanget personen ska verka i. När vi fastställer kravprofilen för tjänsten gör vi det genom att anlägga ett så kallat 360-gradersperspektiv. För att få en fullständig bild intervjuar vi rekryterande chef, en kollega och en medarbetare. Vi lägger stor vikt vid företagets kultur och värderingar. Som ett verktyg för att matchningen ska bli lyckosam erbjuder vi också rekryterande chef att genomföra samma test som slutkandidaterna kommer att genomgå.

Search och annonsering

För att säkerställa ett brett urval av kandidater arbetar vi parallellt med search och publicering av välformulerade annonser i för målgruppen relevanta forum.

Urval

I ett första urval undersöker vi kandidaternas CV och formella kompetens. Den inledande telefonintervjun syftar till att bedöma om utvalda kandidaters bakgrund matchar kravprofilen. Vi strävar efter mångfald i urvalet och ser det som självklart att värdera alla kandidater lika och göra ett urval fritt från fördomar och diskriminering.

Intervju

I det personliga mötet fokuserar vi på att närmare undersöka hur väl kandidatens värderingar, drivkrafter och motivation överensstämmer med företagets. Vi genomför kompetensbaserade djupintervjuer vars innehåll anpassas efter aktuell kravprofil.

 

Kandidatpresentation

Som kund får du ett samlat skriftligt material och en muntlig genomgång av slutkandidaterna. Vi ger dig konsultation och verktyg i form av förslag på intervjustruktur och intervjufrågor. Vi coachar även slutkandidaterna och förbereder dem inför mötet med rekryterande chef.

Arbetspsykologiska tester

Vi bokar in slutkandidater för intervju hos kunden. Inför mötet genomförs arbetspsykologiska tester som bland annat mäter föredraget beteende kopplat till ledarskap, kommunikation, drivkrafter och emotioner. Vi använder även kapacitetstester som mäter verbal, logisk och numerisk förmåga. Vi återkopplar alltid resultatet av testerna till kandidaten först, därefter till kunden.

Referenstagning

Vi kontaktar slutkandidatens tre referenser. Även här tillämpar vi ett 360-gradersperspektiv där vi hämtar in information om prestation och motivation hos slutkandidaten från närmsta chef, medarbetare och kollega. Vi erbjuder även möjligheten att göra bakgrundskontroll på slutkandidaten.

Beslut och introduktion

Vi finns med som bollplank genom hela rekryterings- och beslutsprocessen och när introduktionsplanen ska utformas. Vi hjälper rekryterande chef att ta fram en individuell introduktionsplan baserad på den samlade information som framkommit under processens gång.

Uppföljning

Vi vill alltid säkerställa en lyckad rekrytering. Därför genomför vi uppföljningsmöten med den nyanställda och den rekryterande chefen vid två tillfällen under anställningens första sex månader.